Om projektet Kompetensutveckling Småland

Kompetensutveckling Småland är ett tvåårigt projekt som riktar sig till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Projektet är finansierat med medel från europeiska socialfonden. Längre ner på sidan kan du läsa mer om projektet.

Europiska unionens flagga som visar att projektet är finansierat av Europeiska unionen. Under flaggan är följande text: Europiska unionen, Europeiska socialfonden.

Kompetensutveckling Småland syftar till att genomföra behovsstyrd kompetensutveckling vilka ska bidra till både högre kompetensnivå hos de anställda och företagen samt öka den småländska industrins konkurrenskraft.

Fakta om Kompetensutveckling Småland

Målgrupp

Målgruppen för projektet är anställda och företagare hos ca 100 företag som har eller kommer skriva under avsiktsförklaring för att delta i projektet. Dessa företag finns inom tillverkningsindustrin och bland leverantörerna till dem, i Jönköpings och Kronobergs län.

Värdeord för projektet

Jämställdhet ​

 • Vi ska öka möjligheten till kompetensutveckling för kvinnor och därmed öka kvinnors konkurrenskraft på arbetsmarknaden ​
 • Vi ska föregå med gott exempel vad gäller jämställdhet i arbetsgrupper ​
 • Vi ska aktivt ta samtalen med deltagande företag kring vilka aktiviteter man gör för att öka sin jämställdhet ​
 • Vi ska kommunicera goda exempel ​

Lärande ​

 • Vi ska ha fokus på kompetensutveckling av företag och individer ​
 • Vi ska lära av andra samverkansprojekt ​
 • Vi ska skapa systematik för att på lång sikt kunna arbeta med kompetens- och konkurrenshöjande insatser i regionerna ​
 • Vi ska dra lärdomar av Coronaläget för att digitalisera kompetenshöjande aktiviteter ytterligare, med bibehållen närhet och pedagogik ​

Utveckling av individ ​

 • Vi ska genom kompetensutveckling stärka individens möjligheter inom företaget i både nuvarande och nya roller, samt öka möjligheterna att ta sig an nya uppgifter

Mål

Målet på individnivå är att:

 • 1600 anställda hos deltagande företag, under projektets genomförandefas ska genomgå kompetensutvecklande insatser som stärker den anställdes ställning på arbetsmarknaden.
 • de deltagande anställda upplever insatserna som värdefulla för sin kompetensutveckling.

Förväntat resultat på individnivå är att fylla kompetensgapet så att befintlig personal genom kompetensutveckling kan anta nya eller förändrade arbetsuppgifter och funktioner inom sin nuvarande eller nya yrkesroll.

Målet på organisationsnivå är att:

 • alla deltagande företag har fått ta del av kompetensutvecklingsinsatser
 • alla deltagande företag har upplevt insatserna som värdefulla och värdeskapande för sin verksamhet

Förväntat resultat på organisationsnivå är att:

 • att deltagande företag kan överbrygga gapet mellan existerande kompetens och saknad kompetens
 • att företagen känner att deras konkurrensförmåga stärkts

Projekttid

2021-01-11 till 2023-02-12 in deltat i följande faser.

 • Analys- och planeringsfas: 2021-01-11 till 2021-04-11
 • Genomförandefas: 2021-04-12 till 2022-12-11
 • Avslutningsfas: 2022-12-12 till 2023-02-12

Projektgrupp

Projektledare - Johan Thomélius, Campus Värnamo

Projektadministratör och ekonom - Hanna Gran, Campus Värnamo

Koordinator: Partnerskap och Jönköpings län - Oscar Axelsson, Campus Värnamo

Koordinator: Jämställdhet och Jönköpings län - Anna Sandqvist, Business Gnosjöregion AB

Koordinator: Kronobergs län - Ingrid Sandberg, Epic - Innovation & Technology Center

Utvärderare: WSP (upphandlad)

Styrgrupp

Niclas Stensson, projektansvarig Campus Värnamo

Johan Thomélius, projektledare Campus Värnamo

Enikö Olsson, verksamhetschef Campus Värnamo

Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiansvarig Campus Värnamo

Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande Värnamo kommun

Referensgrupp

Består av representanter från nedanstående organisationer. Fler organisationer kommer att tillsättas i referensgruppen under planeringsfasen och publiceras allt eftersom de är klara.

 • Business Gnosjöregion AB
 • Epic - Innovation & Technology Center
 • Region Jönköpings län
 • Region Kronobergs län
 • Polymercentrum
 • Skärteknikcentrum Sverige
 • Träcentrum
 • Handelskammaren Jönköpings län
 • Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
 • Teknikföretagen
 • Tekniska högskolan i Jönköping

Har du frågor?

Har du frågor eller fungeringar om Kompetensutveckling Småland? Hör av dig till vår projektledare eller våra koordinatorer.

Johan Palmberg

Johan Thomélius
Projektledare
Kompetensutveckling Småland

Anna Nilsson

Anna Sandqvist
Koordinator

Anna Nilsson

Ingrid Sandberg
Koordinator

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan